REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.tora-narzedzia.pl
z dnia 25 maj 2018r.

§ 1 PRZEPISY OGÓLNE
Sklep internetowy działający pod adresem www.tora-narzedzia.pl (zwany dalej Stroną WWW) jest prowadzony przez firmę TORA Narzędzia Sp. z o.o. ul. Mórkowska 40A, 64-115 Wilkowice, NIP 6972386527, REGON 410336688, KRS 0000511736, zwaną dalej SPRZEDAWCĄ.
Osoba fizyczna dokonująca zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zamawiająca towary poprzez Stronę WWW zwana jest dalej KONSUMENTEM.
KONSUMENT może skontaktować się ze SPRZEDAWCĄ:
a) za pomocą poczty: TORA Narzędzia Sp. z o.o. ul. Mórkowska 40A, 64-115 Wilkowice;
b) drogą telefoniczną: 65 529 90 30;
c)drogą mailową: sklep@tora-narzedzia.pl.
SPRZEDAWCA udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej pod adresem www.tora-narzedzia.pl/regulamin
SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania aby zasady i warunki sprzedaży kształtowały prawa i obowiązki obu Stron transakcji w sposób zgodny z przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz uwzględnieniem interesów obu Stron. KONSUMENT zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na Stronie WWW, składania zamówień poprzez Stronę WWW lub drogą mailingu SPRZEDAWCA umożliwi KONSUMENTOWI zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

§ 2 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
KONSUMENT składa Zamówienie poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego na Stronie WWW.
KONSUMENT podaje swoje dane – w szczególności dane osobowe i dane adresowe – które zostaną wykorzystane do realizacji Zamówienia.
KONSUMENT ma prawo wyboru sposobu dostawy zgodnie z opcjami dostępnymi w Formularzu Zamówienia.
Dostawa realizowana będzie pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia.
W przypadku nieprawidłowego wypełnienia Formularza Zamówienia w sposób uniemożliwiający realizację Zamówienia, Zamówienie nie będzie rozpatrywane i realizowane.
SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia bez podania przyczyn po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie KONSUMENTA.
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego Zamówienia SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do anulowania bądź wstrzymania realizacji Zamówienia o czym niezwłocznie zawiadomi KONSUMENTA. W przypadku wstrzymania realizacji Zamówienia KONSUMENT ma prawo do rezygnacji z Zamówienia bez żadnych dodatkowych kosztów.
Zamówienie przygotowane zostanie przez SPRZEDAWCĘ do wysyłki w terminie 1-2 dni roboczych. W przypadku złożenia Zamówienia w dzień roboczy po godzinie 14.00 termin przygotowania do wysyłki ulega przedłużeniu o jeden dzień roboczy. Dla produktów oznaczonych hasłem „na zamówienie”, dopiero po otrzymaniu Zamówienia SPRZEDAWCA potwierdza dostępność takiego produktu i faktyczną datę wysyłki. W przypadku gdy Zamówienie składa się z kilku produktów o różnym statusie dostępności Zamówienie zostanie przygotowane do wysyłki według najdłuższego z podanych przez SPRZEDAWCĘ terminów.
Dostawy realizowane są za pomocą firmy kurierskiej lub na wyraźne życzenie KONSUMENTA dla Zamówień o wadze do 1 kg za pomocą Poczty Polskiej. Czas dostawy zależy od firmy kurierskiej, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Na życzenie KONSUMENTA możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie SPRZEDAWCY.
W przypadku płatności przelewem czas realizacji Zamówienia ulega przedłużeniu o czas wpływu płatności na rachunek SPRZEDAWCY. W przypadku płatności ratalnej czas realizacji Zamówienia ulega przedłużeniu o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.
Koszty przesyłki zależą od formy dostawy, formy płatności, ilości zamówionych towarów, gabarytów zamówionych towarów, wagi zamówionych towarów oraz dostępności towarów w poszczególnych magazynach. W przypadku różnych grup towarowych koszty dostawy liczone są odrębnie dla każdej grupy towarowej. Ostateczny koszt dostawy Zamówienia widoczny jest po wprowadzeniu wszystkich produktów do koszyka Zamówienia oraz wyborze formy dostawy i formy płatności.
Dostawa do lokalu KONSUMENTA odbywa się w przypadku przesyłki o wadze do 30 kg. W przypadku większej wagi przesyłki lub dużych gabarytów przesyłki może ona zostać dostarczona pod budynek znajdujący się w adresie dostawy.

§ 3 CENA
Ceny produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto, o ile wyraźnie nie wskazano, że jest inaczej. Ceny zamieszone przy oferowanych produktach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
Ceny produktów podane na Stronie WWW obowiązują wyłącznie w sklepie internetowym i nie są wiążące podczas zakupów z sklepie stacjonarnym.

§ 4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KONSUMENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
Jeżeli KONSUMENT wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób ich dostarczenia, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcie produktu w posiadanie przez KONSUMENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KONSUMENT zobowiązany jest poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego odstąpienia od umowy. KONSUMENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez wysłanie skanu podpisanego oświadczenia na adres mailowy wskazany w § 1 ust. 3 lit. c. Po otrzymaniu takiego oświadczenia SPRZEDAWCA niezwłocznie przesyła KONSUMENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu jakiego KONSUMENT użył celem zapłaty. W przypadku płatności gotówką w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy KONSUMENT powinien wskazać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.
Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych zamówieniem albo ich części.
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
KONSUMENT ma obowiązek zwrócić SPRZEDAWCY kompletny produkt wraz z oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniem w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie rzeczy przed jego upływem.
SPRZEDAWCA w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KONSUMENTA o odstąpieniu od umowy zwraca KONSUMENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do KONSUMENTA. SPRZEDAWCA ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KONSUMENTA do chwili zwrotu produktów lub przedstawienia dowodu nadania produktu.
KONSUMENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy związane z odstąpieniem od umowy, tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 5 REKLAMACJA
SPRZEDAWCA zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad.
KONSUMENT ma prawo do złożenia reklamacji jeżeli zakupiony produkt jest wadliwy i niezgodny z umową.
Produkt jest wadliwy, gdy:
a) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien posiadać;
b) nie ma właściwości, o których KONSUMENT został zapewniony przez SPRZEDAWCĘ;
c) nie nadaje się do celu, o którym KONSUMENT poinformował SPRZEDAWCĘ;
d) został wydany KONSUMENTOWI w stanie niezupełnym.
W sytuacji wystąpienia wady, KONSUMENT może złożyć reklamację żądając:
a) wymiany produktu na nowy;
b) naprawy produktu;
c) obniżenia ceny produktu;
d) odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna.
Wybór żądania z katalogu wskazanego w ust. 4 należy do KONSUMENTA.
SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie, ale może odbyć się to wyłącznie z uwzględnieniem następujących okoliczności:
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy produktu;
b) charakter wady – istotna bądź nieistotna;
c) wcześniejsze reklamacje produktu.
W przypadku żądania przez KONSUMENTA wymiany produktu lub jej naprawy, SPRZEDAWCA ma prawo odmówić tego świadczenia jeżeli opcja wskazana przez KONSUMENTA:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY;
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
Niezależnie od powyższego, SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. W takiej sytuacji KONSUMENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodności z umową w inny sposób.
SPRZEDAWCA musi wymienić produkt w rozsądnym czasie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych. Jeżeli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KONSUMENT może wyznaczyć mu termin na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności KONSUMENT uprawniony jest do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
SPRZEDAWCA odpowiada wobec KONSUMENTA za sprzedany towar jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
W okresie roku od dnia wydania produktu istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. Po upływie tego terminu KONSUMENT powinien wykazać, że wada produktu istniała już momencie zakupu.
Reklamację złożyć można w dowolnej formie jednakże dla celów dowodowych zalecana jest forma pisemna.
W reklamacji należy w sposób możliwie dokładny opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.
Jeżeli żądanie złożone przez KONSUMENTA w ramach rękojmi dotyczy:
a) naprawy towaru;
b) wymiany towaru na nowy;
c) obniżenia cenyto SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
Reklamowany produkt należy odesłać na adres SPRZEDAWCY wraz z informacją o przyczynie reklamacji celem możliwości dokonania oględzin produktu i ustosunkowania się do reklamacji. Koszty poniesione przez KONSUMENTA związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez SPRZEDAWCĘ w przypadku uwzględnienia reklamacji.
W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 14 reklamację uznaje się za zasadną. Jednakże w przypadku braku przesłania SPRZEDAWCY reklamowanego produktu, bieg terminu, o którym mowa w ust. 14 rozpoczyna się od dnia odebrania przez SPRZEDAWCĘ reklamowanego towaru.

§ 6 DANE OSOBOWE
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TORA Narzędzia Sp. z o.o. ul. Mórkowska 40A, 64-115 Wilkowice;
Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: sklep@tora-narzedzia.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich;
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo;
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, a w przypadku danych, na których przetworzenie udzielał/a Pani/Pan zgodę, a które nie są wymagane przepisami prawa do wykonania obowiązków administratora – żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy;
§ 7 PRZEPISY KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.
W przypadku wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu KONSUMENT będzie o nich informowany za pośrednictwem Strony WWW z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o akceptacje postanowień zmienionego Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Pobierz

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować TORA Narzędzia Sp. z o.o. ul. Mórkowska 40A, 64-115 Wilkowice, e-mail: sklep@tora-narzedzia.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: TORA Narzędzia Sp. z o.o. ul. Mórkowska 40A, 64-115 Wilkowice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Pobierz
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

TORA Narzędzia Sp. z o.o.
ul. Mórkowska 40A,
64-115 Wilkowice,
e-mail: sklep@tora-narzedzia.pl

Niniejszym informuję/informujemy* o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

1) ………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………

3) ………………………………………………………………………………………

4) ………………………………………………………………………………………

5) ………………………………………………………………………………………

Data obioru rzeczy: ………………………………

Dane Konsumenta:

imię i nazwisko: …………………………………………………………

adres: …………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(data, miejsce i podpis konsumenta)